Uzatvorte online poistenie zodpovednosti zamestnanca


Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

 • Poistite sa na 4-násobok hrubej mzdy za najlepšiu cenu
 • Uzavrite poistnú zmluvu online za 10 minút a zaplaťte kartou
 • Krytie škody na služobnom vozidle v plnej výške – aj autobus, kamión, taxík, vysokozdvižný vozík
 • Pripoistíme aj výrobu nepodarkov a prepravované veci

Aké škody môže spôsobiť zamestnanec?

Každý zamestnanec zodpovedá svojmu zamestnávateľovi za spôsobenú škodu podľa Zákonníka práce, a to najmä:
 • škoda na majetku zamestnávateľa, prípadne schodok na zverených hodnotách;
 • škoda na motorovom vozidle zamestnávateľa;
 • vyrobenie nepodarku - škoda spôsobená chybne vykonanou prácou alebo chybne vykonanou službou;
 • škoda spôsobená na dopravovaných veciach.

Väčšinu neúmyselných škôd zavinených zamestnancom pri výkone povolania spôsobených svojmu zamestnávateľovi je možné poistiť formou zmluvného poistenia zodpovednosti zamestnanca.

Kto môže uzavrieť poistenie zodpovednosti zamestnanca?

 • Zamestnanec alebo člen družstva, ktorý je v pracovnom pomere – má pracovnú zmluvu podľa Zákonníka práce;
 • Zamestnanec, ktorý je v pracovnom pomere so zamestnávateľom podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme;
 • Štátny zamestnanec, ktorý je v štátnozamestnaneckom pomere alebo služobnom pomere v služobnom úrade, sudca a prokurátor - poistenie sa však vzťahuje len na škodu spôsobenú z nedbanlivosti, nie však na zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím, resp. nesprávnym úradným postupom
 • Dohodár - fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce - dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov.

Ako stanoviť poistnú sumu?


Poistnú sumu – limit poistného plnenia si stanovuje na vlastnú zodpovednosť poistník. Poistná suma by mala zodpovedať výške škody, ktorú maximálne môže zamestnávateľ vymáhať od zamestnanca podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov, napr. podľa Zákonníka práce alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Maximálna výška škody, ktorú môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca uhradiť, je suma rovnajúca sa:
 • 4 - násobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca v pracovnom pomere a zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme - napr. administratívni pracovníci, učitelia, vysokoškolskí učitelia (§ 186 ods. 2 Zákonníka práce);
 • 4 - násobku funkčného platu štátneho zamestnanca v štátnozamestnaneckom pomere;
 • 3 - násobku funkčného platu sudcu alebo prokurátora;
 • 3 - násobku služobného platu štátneho zamestnanca v služobnom pomere - napr. policajti, väzenská a justičná stráž, železničná polícia, príslušník informačnej služby, príslušník bezpečnostného úradu, colníci;
 • 3 - násobku služobného platu príslušníka Hasičského a záchranného zboru,
 • 1/3 (jednej tretine) dohodnutej odmeny pri dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru – dohodári v zmysle § 225, ods. 1 Zákonníka práce.

Postup uzatvárania poistnej zmluvy poistenia zodpovednosti zamestnanca

 • Vstupné údaje - poistník v 1. kroku online formulára uvedie základné parametre poistenia:
  - povolanie
  - požadovanú územnú platnosť poistenia – Slovensko, SR + ČR, Európa alebo celý svet
  - typ zamestnaneckého pomeru
  - pripoistenie škôd na vozidle zamestnávateľa
  - pripoistenie nepodarkov, pripoistenie škôd na dopravovaných veciach
  - Limit poistného plnenia odvíjajúci sa od príslušného násobku hrubej mzdy
  - Požadovaný začiatok poistenia;
 • Porovnávač - v 2. kroku online aplikácie si poistník vyberie z ponuky poistných produktov najvýhodnejšie riešenie;
 • Doplnenie údajov - v 3. kroku poistník doplní všetky osobné údaje podľa platného občianskeho preukazu, kontaktné údaje a informácie o zamestnávateľovi;
 • Návrh poistnej zmluvy - vo 4. kroku je webové zobrazenie Návrhu poistnej zmluvy s dostupnými poistnými podmienkami a ostatnými povinnými dokumentami, ktoré si poistník prečíta a kliknutím označí prečítanie a súhlas s dokumentami, čím je návrh poistnej zmluvy platný;
 • Zaplatenie poistného - v 5. Kroku sa poistník rozhodne pre spôsob platenia a vykoná platbu prvého poistného alebo prvej splátky poistného.

Odkedy je poistenie zodpovednosti zamestnanca platné a účinné?


Poistenie vzniká nultou hodinou dňa označeného ako začiatok poistenia, najskôr nasledujúci deň po dátume zaplatenia prvého poistného alebo prvej splátky poistného.
V prípade online zaplatenia platobnou kartou alebo internet bankingom ako súčasťou procesu dojednávania poistenia online poistné sa považuje za zaplatené okamihom dátumom, hodinou, minútou a sekundou autorizácie online platby.

V prípade platby iným spôsobom – offline, čiže internet bankingom, ktorý nie je súčasťou online dojednávania poistenia, klasickým bankovým prevodom, hotovostným vkladom na bankový účet alebo hotovostným vkladom na pošte sa poistné považuje za zaplatené v deň pripísania poistného na účet poisťovne.

Postup v prípade vzniku škody

 • V prípade škody musí zamestnávateľ vzniesť nárok na náhradu škody voči poistenému zamestnancovi.
 • Poistený musí škodu hlásiť poisťovni na predpísanom tlačive.
 • V prípade poškodenej veci poškodený umožní technikovi z poisťovne vykonať obhliadku poškodenej veci a vyhotoví zápis o obhliadke a fotodokumentáciu.
 • Poškodený zamestnávateľ a poistený škodca sa majú riadiť pokynmi poisťovne pri postupe likvidácie poistnej udalosti a musia poskytnúť súčinnosť pre riadne dokončenie vyšetrovania príčin vzniku škody.
 • Poškodený poskytne poisťovni zápis zo škodovej komisie zamestnávateľa a všetky účtovné doklady – faktúry a účtenky, aby mohla byť poistná udalosť zlikvidovaná.
 • Poistné plnenie sa vždy vypláca poškodenému, čiže zamestnávateľovi poisteného.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk.
Viac informácii