Úrazové poistenie sedadiel vo vozidle


Skôr ako si sadnete za volant, mali by ste myslieť na možné riziká zranenia a s tým súvisiacu poistnú ochranu.
Prinášame najlepšie úrazové poistenie sedadiel od poisťovne Colonnade Insurance S.A. :
 • Online uzavretie poistky od 28 €
 • Zaplatenie platobnou kartou
 • Odškodné za každé sedadlo až 70 000 €
 • Bonus 1 500 € za použitie bezpečnostných pásov v prípade úrazu s trvalými následkami
 • Poistenie zlomenín a popálenín až 3 500 €
 • Poistenie pobytu v nemocnici až 35 € denne

Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle – poistenie sedadiel v aute je určené pre držiteľov, majiteľov alebo nájomcov dvojstopového osobného, dodávkového alebo nákladného motorového vozidla. Ide o vhodné doplnenie poistného krytia povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP).

Motorové vozidlá, pre ktoré je poistenie určené

 • Osobné vozidlo kategórie M1 do hmotnosti 3500 kg - súkromné aj firemné vozidlá, vrátane taxíkov;
 • Nákladné (dodávkové) vozidlo N1 do hmotnosti 3500 kg;
 • Nákladné motorové vozidlo s hmotnosťou nad 3500 kg - ťahače, valníky, špeciálne vozidlá s evidenčným číslom.
 • Počet sedadiel podľa technického preukazu – do 9 sedadiel
 • Majiteľom, držiteľom alebo nájomcom motorového vozidla môže byť ktorákoľvek súkromná osoba – občan alebo firma – právnická osoba alebo živnostník, nezisková organizácia, družstvo, organizácia verejného sektora a podobne. Poistenie je vhodné aj pre taxislužbu, autopožičovňu alebo autoškolu.

Kto je poistený v úrazovom poistení sedadiel?

 • Poistenými osobami sú všetci vodiči alebo cestujúci v poistenom aute, ktorým sa stane úraz v motorovom vozidle, pri nastupovaní do vozidla, počas jazdy, pri vystupovaní z vozidla, počas krátkych prestávok alebo opravy porúch motorového vozidla, ak k zraneniu došlo vo vozidle alebo v bezprostrednej blízkosti vozidla;
 • Vek poistenej osoby je v deň poistnej udalosti najviac 80 rokov, v prípade osoby staršej ako 70 rokov sa poistné plnenie kráti o polovicu;
 • Poistená osoba nemusí mať žiadny vzťah k poistenému vozidlu ani k jeho držiteľovi, majiteľovi alebo nájomcovi – môže ísť aj o príbuzných, zamestnancov, zákazníkov, obchodných partnerov, susedov, či dokonca stopárov.

Rozsah poistného krytia v úrazovom poistení sedadiel

 • Poistenie úrazu s následkom smrti až do 70 000 € na každé sedadlo;
 • Poistenie úrazu s následkom čiastočnej a trvalej invalidity do 70 000 € na každé sedadlo;
 • Bonus za použitie bezpečnostného pásu v prípade úrazu s následkom smrti alebo invalidity 1 500 €;
 • Poistenie zlomenín do 3 500 €;
 • Poistenie popálenín do 3 500 €;
 • Poistenie denného odškodného 35 € v prípade hospitalizácie následkom úrazu s franšízou 3 dni;
 • Územná platnosť poistenia nie je obmedzená, poistenie je platné v celom svete.

Ako sa uzatvára úrazové poistenie sedadiel?

 • Klient vyplní prihlášku prostredníctvom online formulára – trvá to len 2 minúty;
 • Klient zaplatí jednorazové poistné online platobnou kartou alebo internet bankingom, prípadne zaplatí iným spôsobom (offline) – hotovostným vkladom v banke, prevodom z bankového účtu alebo poštovou poukážkou;
 • Klient dostane Potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy (poistný certifikát) ako doklad o tom, že poistné krytie je platné.

Začiatok poistenia, zaplatenie jednorazového poistného a doba trvania poistenia

 • Poistenie začína plynúť o 00:00 hodín dňa uvedeného ako začiatok poistenia, najskôr však nasledujúci deň po dni zaplatenia jednorazového poistného.
 • Jednorazové poistné je možné zaplatiť online ako súčasť vypĺňania prihlášky do poistenia platobnou kartou alebo internet bankingom – vtedy sa za deň zaplatenia jednorazového poistného považuje deň autorizácie online platby bankou. V prípade iného (offline) spôsobu platenia sa za deň zaplatenia jednorazového poistného považuje dátum pripísania jednorazového poistného na účet sprostredkovateľa poistenia.
 • Poistenie sa dojednáva na poistnú dobu 1 roka. Uplynutím poistnej doby poistenie zaniká.

Ako je možné uplatniť si nárok na poistné plnenie?

 • Poistnú udalosť – úraz je potrebné oznámiť do 30 dní od vzniku poistnej udalosti;
 • Poistnú udalosť je povinný oznámiť poistený alebo jeho zákonný zástupca;
Adresa pre hlásenie poistnej udalosti:

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Štúrova 27, 042 80 Košice
fax: 055 6826 250
tel.: 055 6826 222
e-mail: info@colonnade.sk

Poistné podmienky

Na úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom – poistenie sedadiel od poisťovne Colonnade Insurance S.A. sa vzťahujú tieto poistné podmienky:

 • Všeobecné poistné podmienky pre poistenie úrazu a poistenie choroby CI 380/16/05
 • Osobitné poistné podmienky úrazového poistenia pre riziko smrti následkom úrazu a trvalej invalidity následkom úrazu CI 381/16/05s
 • Osobitné poistné podmienky úrazového poistenia pre riziko denného odškodnenia za pobyt v nemocnici následkom úrazu CI 384/16/05s
 • Osobitné poistné podmienky úrazového poistenia pre riziko zlomenín a popálenín následkom úrazu CI 383/16/05s
 • Zmluvné dojednania pre úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom CI 379/16/05s
 • Klauzula Bonus za použitie bezpečnostného pásu CI PABP/16/05

Poistiteľ

Colonnade Insurance S.A.
so sídlom Rue Eugène Ruppert 20, L-2453 Luxemburg, Luxembursko,
zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605

konajúca prostredníctvom:

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
so sídlom Štúrova 27, 042 80 Košice,
IČO: 50 013 602, DIČ: 4120026471, IČ DPH: SK4120026471,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka č.: 591/V

Poistník a sprostredkovateľ

HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o.
IČO: 272 50 423, DIČ: CZ27250423
Sídlo spoločnosti: Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, Česká republika
Zapísaná v obchodnom registri: Mestského súdu v Prahe Oddiel: C, Vložka číslo: 107634
Registrácia v Českej národnej banke: 040875PA - pojišťovací agent, 040876PM - pojišťovací makléř

Slovenská pobočka:
Obchodné meno: HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o., organizačná zložka Slovensko
IČO: 36 714 127, DIČ: 2022295627
Sídlo: M. R. Štefánika 66, 036 01 Martin
Kontaktná adresa: Poistenie.sk, s. r. o., P. O. BOX 9, 036 01 Martin 1
Tel.: 0948 117707 - infolinka

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk.
Viac informácii