Online poistenie zodpovednosti pilota

Zistiť ceny poistenia »

Poistenie zodpovednosti pilota za škodu na prevzatom lietadle

Poistenie zodpovednosti pilota za škodu vzniknutú na lietadle, ktoré nie je vo vlastníctve poisteného, bolo však poistenému požičané, prenajaté, poskytnuté za účelom výcviku alebo ho používa z iného právneho dôvodu.

Kto si uzatvára poistenie?

 • profesionálny pilot s kvalifikáciou CPL - obchodný pilot alebo ATPL - dopravný pilot
 • letecký inštruktor
 • súkromný, rekreačný, športový pilot s preukazom PPL, GPL – poistenie sa vzťahuje aj na súťaže a preteky
 • ULL – ultraľahkého lietadla, LŠZ - lietajúceho športového zariadenia
 • žiak leteckej školy alebo výcviku v aeroklube

Limit poistného plnenia

Poistenie je možné dojednať do limitu 22 800 € pre pilotov s preukazom PPL, CPL alebo ATPL a v prípade ostatných kvalifikácii alebo žiakov do limitu 7 600 €.

Spoluúčasť na poistnom plnení

Poistený sa na spôsobenej škode podieľa spoluúčasťou 10% z celkovej škody.

Územná platnosť

Poistenie je možné uzavrieť pre územie celého sveta alebo len pre SR a ČR.

Produkt Štandard a produkt Exkluziv

Štandard – v produkte má klient kryté všetky materiálne škody, ktoré môže spôsobiť na prevzatom lietadle. Jedná sa teda o všetky škody spôsobené priamo lietadlu, alebo lietajúcemu zariadeniu.
Exkluziv – okrem všetkých škôd v rozsahu Štandard tu má klient kryté aj následné finančné škody. Ak napríklad dôjde k strate príjmov z dôvodu neschopnosti lietadla vykonávať funkciu (pri oprave, alebo iných úkonoch), sú tieto vymáhateľné straty preplatené poisťovňou.
Poistenie kryje aj prípadné náklady na transport lietadla (poškodeného, pristatého v poli,...)

Poistná zmluva

Poistenie je uzavreté formou rámcovej poistnej zmluvy, pričom využívame maximálne množstevné zľavy pre jednotlivých pilotov a zároveň sme vytvorili podmienky pre zjednodušené poisťovanie formou prihlášky. Nič nepodpisujete, všetko funguje online.

Ako a kedy vzniká poistné krytie zodpovednosti pilota?

Poistenie vzniká jedine vyplnením online prihlášky do poistnej zmluvy č. 8042350316 a zaplatením jednorazového poistného. Poistné krytie vzniká nultou hodinou dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia jednorazového poistného. Poistné sa považuje za zaplatené:
a) ihneď pri platbe online platobnou kartou alebo automatickým internet bankingom, pričom vykonanie platobnej transakcie je súčasťou prihlasovania do poistenia
b) dátumom pripísania jednorazového poistného na účet pre inkasovanie poistného, uvedený pri vypĺňaní prihlášky a v notifikačnej e-mailovej správe pri platbe iným spôsobom (offline) – bezhotovostným bankovým prevodom, hotovostným vkladom v banke alebo poštovou poukážkou.

Poisťovateľ

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18 Pardubice - Zelené předměstí
Česká republika
IČ: 455 34 306
Zapsaná v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

Poistné podmienky

Poisťovací maklér

HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o.
Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, Česká republika
IČO: 272 50 423, DIČ: CZ27250423
Zapísaná v obchodnom registri: Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, Vložka číslo: 107634
Registrácia: v Českej národnej banke: 040875PA – poisťovací agent, 040876PM- poisťovací maklér

Slovenská pobočka:
HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o., organizačná zložka Slovensko
M. R. Štefánika 66, 036 01 Martin
IČO: 36 714 127, DIČ: 2022295627
ako finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 11 zákona NR SR č. 186/2009 Z. z., registrovaným v Národnej banke Slovenska pod registračným číslom 43982

Postup v prípade vzniku škody

Po vzniku škody je potrebné vykonať tieto úkony:
 • Ak si to okolnosti vyžadujú, zavolajte rýchlu zdravotnú pomoc
 • Uvedomte si, že ste poistený, preto Vám žiadne ďalšie nebezpečenstvo nehrozí
 • Vykonajte opatrenia, ktoré zabránia ďalšiemu zväčšovaniu rozsahu škody
 • Zavolajte políciu a inšpektora z Leteckého úradu SR, ktorí škodu vyšetrí a napíše o nej správu.
 • Oznámte škodu telefonicky priamo poisťovni na české číslo +420 800 100 777 alebo na http://www.csobpoj.cz alebo na adresu poisťovateľa. Uveďte číslo poistnej zmluvy 8042350316 a svoje osobné údaje.
 • Poisťovňa vám pošle všetky podklady a inštrukcie, ako máte postupovať, po skompletizovaní podkladov tieto posielate na likvidáciu.