Uzatvorte online cestovné poistenie krátkodobé a dlhodobé


Cestovné poistenie Allianz Slovenská poisťovňa Cestovné poistenie AXA poisťovňa Cestovné poistenie Európska cestovná poisťovňa Cestovné poistenie Generali Slovensko poisťovňa Cestovné poistenie Union poisťovňa Cestovné poistenie UNIQA poisťovňa Cestovné poistenie Wüstenrot poisťovňa

Cestovné poistenie online

Cieľom cestovného poistenia je finančná ochrana poisteného v prípade nepredvídaných udalostí na cestách v zahraničí alebo na Slovensku. Ide najmä o zmluvné zdravotné poistenie do zahraničia (dobrovoľné), nie zákonné poistenie, ktoré poznáme pod názvom verejné zdravotné poistenie. Komplexné cestovné poistenie zahŕňa viaceré poistenia, namiešané v jednom poistnom balíčku z týchto poistných produktov:

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí je komerčné zdravotné poistenie do zahraničia. V prípade úrazu alebo ochorenia je krytá neodkladná (akútna) zdravotná starostlivosť až do výšky limitu, dohodnutého v poistnej zmluve.

Rozsah krytia pri poistení liečebných nákladov v zahraničí

Poistné krytie obvykle zahŕňa tieto nevyhnutné náklady:

 • náklady na ošetrenie alebo liečenie
 • náklady na lieky, obvázový materiál,  zdravotné pomôcky na lekársky predpis
 • diagnostické úkony
 • pobyt v nemocnici - hospitalizácia
 • doprava do zdravotníckeho zariadenia a späť
 • akútne zubné ošetrenie
 • náklady na obstaranie alebo opravu dioptrických, ortopedických alebo protetických pomôcok
 • náklady na repatriáciu - prevoz chorého do vlasti

Porovnanie komerčného zdravotného poistenia a verejného zdravotného poistenia

Ľudia si často myslia, že keď majú povinné zdravotné poistenie - Európsky preukaz zdravotného poistenia, nepotrebujú komerčné cestovné poistenie, čo je mylný názor.  Čo kryje Európsky preukaz poistenca a čo komerčné zdravotné poistenie, uvádza naša porovnávacia tabuľka.

Krytie Európsky preukaz poistenca Komerčné zdravotné poistenie
Územná platnosť štáty EÚ a Švajčiarsko klient si zvolí podľa potreby
Limit poistného krytia neobmedzený krytie môže byť limitované alebo neobmedzené, podľa poistných podmienok
Typ zdravotníckeho zariadenia len verejné - štátne zdravotnícke zariadenia všetky typy zdravotníckych zariadení, vrátane súkromných
Ktorá zdravotná starostlivosť je krytá? potrebná zdravotná starostlivosť len neodkladná - akútna zdravotná starostlivosť
Krytie chronických ochorení áno nie, chronické ochorenia sú obvykle z poistného krytia vylúčené
Krytie spoluúčasti v zdravotníckom zariadení nie, klient musí platiť spoluúčasť ako ktorýkoľvek iný pacient v danej krajine áno, spoluúčasť hradí komerčná poisťovňa podľa poistných podmienok
Náklady na prevoz chorého do vlasti - repatriácia nie, tieto náklady zdravotná poisťovňa neprepláca áno, komerčná poisťovňa kryje aj náklady na prevoz choréhodo vlasti
Asistenčné služby neexistujú, klient si musí poradiť sám áno, sú bežnou súčasťou poistenia
Pripoistenia neexistujú áno, podľa požiadaviek klienta
Poistné za krytie liečebných nákladov v zahraničí sa nepripláca nič naviac nad rámec povinných odvodov Klient platí jednorazové poistné podľa poistnej zmluvy
 

Z uvedeného porovnania vyplýva jednoduchá rada: Komerčné cestovné poistenie uzavrite vždy, v niektorých špeciálnych prípadoch je rozumné si vybaviť vo svojej zdravotnej poisťovni aj Európsky preukaz zdravotného poistenia. Ide o kombináciu týchto faktorov:

 • cestujete do krajín Európskej únie alebo do Švajčiarska
 • trpíte chronickou chorobou
 • vzhľadom k vášmu zdravotnému stavu predpokladáte, že budete využívať služby zdravotníckych zariadení z dôvodu zdravotných problémov, pri ktorých sa nedá zdravotná starostlivosť označiť ako akútna či neodkladná

Porovnanie limitov poistného krytia liečebných nákladov v zahraničí


Poisťovňa Produkt cestovného poistenia Limit krytia liečebných nákladov
Allianz - Slovenská poisťovňa
Cestovné poistenie a asistenčné služby

neobmedzený

Allianz - Slovenská poisťovňa
Celoročné cestovné poistenie a asistenčné služby

neobmedzený

Inter Partner Assistance
(AXA ASSISTANCE)
REFERENCE

 100 000 

Inter Partner Assistance
(AXA ASSISTANCE)
KOMFORT

 200 000 €
 
Inter Partner Assistance
(AXA ASSISTANCE)
EXCELENT

 neobmedzený

Inter Partner Assistance
(AXA ASSISTANCE)
REFERENCE Plus / Super / SuperPlus

 120 000 €

Európska cestovná poisťovňa
Poistenie liečebných nákladov PLUS,
Cestovné poistenie PLUS
Komplexné cestovné poistenie
Komplexné cestovné poistenie PLUS

Poistenie liečebných nákladov - ročné
Cestovné poistenie - ročné
Komplexné cestovné poistenie - ročné PLUS

200 000 €

KOOPERATIVA poisťovňa
EUROTRAVEL

80 000 €

Union poisťovňa
Komplexné cestovné poistenie

250 000 €

UNIQA poisťovňa
Individuálne cestovné poistenie
Rodinné cestovné poistenie
Ročné cestovné poistenie
Viacročné cestovné poistenie

120 000 €

Wüstenrot poisťovňa
Cestovné poistenie

140 000 €


Poistenie asistenčných služieb

Asistenčná služba poskytuje informácie a zorganizuje pomoc poistenému v prípade poistnej udalosti počas cesty alebo pobytu v zahraničí počas 24 hodín denne. Asistenčná služba zabezpečí:

 • ošetrenie poisteného lekárom a výber zdravotníckeho zariadenia
 • zaslanie nevyhnutných liekov
 • informuje o zdravotnom stave poisteného, odovzdáva odkazy príbuzným a kontroluje priebeh liečby
 • prevoz poisteného do vhodnejšieho zariadenia alebo repatriáciu poisteného - prevoz chorého do vlasti
 • informuje nemocnicu o spôsobe platenia účtu
 • tlmočnícke služby v komunikácii so zdravotníckym zariadením v prípade jazykovej bariéry
 • pomoc pri strate dokladov
 • asistencia pri predčasnom návrate z cesty v prípade vážnej nepredvídanej udalosti
 • technická asistencia v prípade živelnej udalosti alebo krádeže v mieste bydliska
 • doprava zástupcu v prípade prerušenia cesty z dôvodu smrti alebo vážnej choroby alebo hospitalizácie poisteného
 • v prípade smrti poisteného zabezpečí prevoz (repatriáciu) telesných pozostatkov

Poistenie právnej pomoci

Poistenie právnej pomoci kryje poisteného v prípade, keď je voči  vedené trestné alebo priestupkové konanie alebo občianskoprávne konanie. Asistenčná služba poistenému:

 • sprostredkuje právnu pomoc v zahraničí
 • uhradí právne náklady až do výšky dohodnutej poistnej sumy
 • zaplatí kauciu.

Poistenie stornovacích poplatkov

Poistenie stornopoplatkov kryje náklady, vynaložené pri zrušení cesty na storno zájazdu alebo letenky, a to zrušenie cesty z presne vymenovaných dôvodov, najmä:

 • vážne akútne ochorenie alebo úraz, ktoré utrpel poistený, jeho blízka osoba alebo spolucestujúci a ktoré si vyžiadali lekárom odporúčané pripútanie na lôžko alebo hospitalizáciu,
 • smrť poisteného alebo jeho blízkej osoby,
 • zničenie alebo strata cestovných dokladov
 • povolanie na vojenské cvičenie

Poistenie predčasného návratu

Poistenie predčasného návratu sa vzťahuje na kompenzáciu nevyčerpaných nákladov, vynaložených na vopred objednané a zaplatené služby - ubytovanie, dopravné náklady a podobne, a to z vážnych dôvodov, najmä:

 • akútny zdravotný stav poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho, vyžadujúci jeho repatriáciu
 • smrť poisteného alebo jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho,
 • škoda na majetku poisteného v mieste trvalého bydliska, následkom živelnej udalosti či trestného činu tretej osoby.

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť

Poisťovňa hradí náklady, ktoré sú spojené so záchrannou činnosťou vykonanou v horskej oblasti:

Poistenie zmeškania letu alebo iného dopravného prostriedku

V prípade oneskorenia letu obyčajne hradí poisťovňa výdavky na občerstvenie  a základné hygienické potreby, v prípade zmeškania letu alebo iného dopravného prostriedku v dôsledku technickej poruchy alebo havárie môže poisťovňa uhradiť náklady na oneskorený nástup na vopred zaplatený zájazd, a to podľa poistných podmienok.

Cestovné poistenie Allianz - Slovenská poisťovňa

Cestovné poistenie od Allianz - Slovenskej poisťovne je jedným z najpopulárnejších svojho druhu na Slovensku. Allianz ako najväčšia poisťovňa na Slovensku poistenie predáva aj online a spolupracuje s asistenčnou službou Mondial Assistance. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí sa dojednáva s neobmedzeným krytím. Cestovné poistenie Allianz kryje aj poistnú udalosť následkom teroristického činu. Allianz poisťuje takmer všetky povolania a športy.

Sídlo poisťovne: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Telefónne číslo asistenčnej služby Mondial Assistance: +421 2 529 33 113

Cestovné poistenie AXA ASSISTANCE

AXA ako najväčšia poisťovňa na svete ponúka cestovné poistenie na Slovensku prostredníctvom svojej belgickej spoločnosti INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., člen skupiny AXA ASSISTANCE, se sídlom Avenue Louise 166, 1050, Brusel, Belgicko. Má 6 produktov cestovného poistenia, ktoré sa odlišujú rozsahom rizík a výškou poistného krytia. Všetky produkty je možné dojednať s rôznou územnou platnosťou - Európa alebo Svet. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí je možné dojednať s limitom od 100 000 € až po neobmedzené krytie.

Kontakt:
Tel. číslo: +421 220 664 228
E-mail: zakaznickalinka@axa-assistance.cz

Cestovné poistenie Európska cestovná poisťovňa - Europäische Reiseversicherung AG

Európska cestovná poisťovňa, oficiálne Europäische Reiseversicherung AG je rakúska poisťovňa so sídlom vo Viedni, ktorá ponúka cestovné poistenie na Slovensku prostredníctvom svojej pobočky. Poistenie liečebných nákladov je väčšinou na limit 200 000 €, a to podľa typu produktu. Ponúka niekoľko rôznych produktov cestovného poistenia. Dovolenkové športy, ako lyžovanie, snowboarding, potápanie a iné vodné športy má zahrnuté v základnom krytí bez prirážky k poistnému.

Sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava 
Núdzová linka: +421 2 544 177 11
E-mail: info@europska.sk

Cestovné poistenie Generali Slovensko:

Vždy si môžete vybrať balík, ktorý sa dokonale prispôsobí Vašim potrebám a požiadavkám, či už ide o krátkodobé, celoročné poistenie, poistenie do hôr, poistenie na lyžovačku, alebo poistenie na študijný pobyt. Liečebné náklady, ktoré máte k dispozícií sú vo výške 200 000 €.
Sídlo: Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava
Tel. čísla asistenčnej služby:
volania zo SR: 0850 111 117
volania zo zahraničia: +421 2 58 57 66 66
fax: +421 2 58 57 61 00

 

Cestovné poistenie KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Cestovné poistenie KOOPERATIVA obsahuje poistenie liečebných nákladov v zahraničí na 80 000 €. KOOPERATIVA využíva medzinárodnú non-stop asistenčnú službu ASIST-CARD, kam môže klient v prípade problému zavolať.

Sídlo poisťovne: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Telefónne čésla asistenčnej služby:

 • Bratislava (+421) 901 710 033, 907 100 33, +421 2 572 99 275
 • Madrid - z Madridu (+91) 788 3333, 559 0500, zo Španielska 900 100 119 (bezplatné číslo), zo zahraničia (+3491) 559 0500, 788 3333
 • Miami - z Miami (305) 381 99 59/69, z USA (1-800) 874 2223 (bezplatné číslo), z Kanady (1-800) 641 2223 (bezplatné číslo), zo zahraničia (1-305) 381 99 59/69

Cestovné poistenie Union poisťovňa

Cestovné poistenie Union poisťovne má na Slovensku najväčšiu tradíciu. Union ponúka krátkodobé cestovné poistenie alebo celoročnú kartu. Limit krytia pre poistenie liečebných nákladov v zahraničí je 120 000 €. Union ponúka výrazné zľavy pre študentov, ktorí majú ISIC a iné preukazy. Union poisťuje aj všetky druhy športu na cestách. Union poisťovňa využíva v cestovnom poistení asistenčnú službu EuroCross Assistance.

Sídlo: Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
Tel. čísla asistenčnej služby: +420 2 96339644 v prípade úrazu alebo choroby, +420 2 9633 9644, +31 71 36 41 212 v prípade trvalých následkov úrazu, +800 41 212 212 bezplatné tel. číslo z Anglicka, Francúzka, Nemecka, Rakúska, Talianska, Španielska, Švajčiarska, Kanady a USA

Cestovné poistenie UNIQA poisťovňa

Cestovné poistenie UNIQA poisťovne sa dojednáva ako krátkodobé, ročné alebo viacročné, je možné uzavrieť individuálne cestovné poistenie alebo rodinné cestovné poistenie. Limit plnenia pre poistenie liečebných nákladov v zahraničí je 90 000 €. UNIQA poisťovňa využíva vlastnú asistenčnú službu UNIQA ASSISTANCE,

Sídlo: Lazaretská 15, 820 07 Bratislava
Tel. číslo asistenčnej služby:
+421 2 544 11 029

Cestovné poistenie Wüstenrot poisťovňa

Cestovné poistenie Wüstenrot poisťovne sa dojednáva na limit 140 000 € pre poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Wüstenrot poisťovňa ponúka produkty cestovného poistenia PLUS a SUPERPLUS, ktoré sa okrem ceny odlišujú rozsaom krytia. Wüstenrot využíva asistenčnú službu AXA Assistance

Sídlo: Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26
Tel. číslo asistenčnej služby: +421 2 2066 4220

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk.
Viac informácii